Zakład Oczyszczania Miasta

Zakład Usług Komunalnych

Zakład Zagospodarowania Odpadów

Cenniki

 Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z o. o.

Zamówienia publiczne archiwum lata 2018-2020

Dzierżawa pojemników na odpady na potrzeby świadczenia przez Zamawiającego usług odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – NZP/TO/16/2020

ID 411701
Dokumenty dotyczące niniejszego zamówienia publicznego zostały zamieszczone na Platformie Zakupowej Zamawiającego:

link

Świadczenie usług ręcznego sortowania odpadów komunalnych oraz wykonywanie prac przygotowawczych do sortowania odpadów i prac polegających na ręcznym demontażu odpadów wielkogabarytowych na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów przy ul. Rzeszotarskiej w Legnicy – NZP/TZZ/15/2020

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dzierżawa samochodów ciężarowych z zabudową śmieciarki na potrzeby LPGK Sp. z o. o. z podziałem na części – NZP/TO/14/2020

ID 409285
Dokumenty dotyczące niniejszego zamówienia publicznego zostały zamieszczone na Platformie Zakupowej Zamawiającego:
link

Świadczenie usług ręcznego sortowania odpadów komunalnych oraz wykonywanie prac przygotowawczych do sortowania odpadów i prac polegających na ręcznym demontażu odpadów wielkogabarytowych na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Legnicy – NZP/TZZ/13/2020

ID 399605
Dokumenty dotyczące niniejszego zamówienia publicznego zostały zamieszczone na Platformie Zakupowej Zamawiającego:
link

Odbiór i odzysk odpadów o kodzie 19 12 12 wytwarzanych w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów przy ul. Rzeszotarskiej w Legnicy z podziałem na części – NZP/TZZ/12/2020

ID 399198
Dokumenty dotyczące niniejszego zamówienia publicznego zostały zamieszczone na Platformie Zakupowej Zamawiającego:
link

Odbiór i odzysk odpadów o kodzie 19 12 12 wytwarzanych w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów przy ul. Rzeszotarskiej w Legnicy – NZP/TZZ/11/2020 (tryb zamówienia z wolnej ręki)

ID 379275

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 16.10.2020r.

Sukcesywna dostawa trumien do pochówku i kremacji zmarłych oraz krzyży i obudów nagrobnych na potrzeby LPGK Sp. z o. o. z podziałem na części – NZP/TZU/10/2020

ID 379355
Dokumenty dotyczące niniejszego zamówienia publicznego zostały zamieszczone na Platformie Zakupowej Zamawiającego:
link

Wynajem sprzętu budowlanego wraz z obsługą operatorską oraz środków transportowych wraz z kierowcami na potrzeby obsługi Zakładu Zagospodarowania Odpadów przy ul. Rzeszotarskiej w Legnicy z podziałem na części – NZP/TZZ/9/2020

ID 365900
Dokumenty dotyczące niniejszego zamówienia publicznego zostały zamieszczone na Platformie Zakupowej Zamawiającego:
link

Odbiór i odzysk odpadów o kodzie 19 12 12 wytwarzanych w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów przy ul. Rzeszotarskiej w Legnicy z podziałem na części – NZP/TZZ/8/2020

ID 364514
Dokumenty dotyczące niniejszego zamówienia publicznego zostały zamieszczone na Platformie Zakupowej Zamawiającego:
link

Sukcesywne świadczenie usług z zakresu ochrony osób i mienia, obsługi kotłowni w sezonie grzewczym oraz konwojowania wartości pieniężnych na potrzeby LPGK Sp. z o. o. – NZP/NC/7/2020

Dokumenty dotyczące niniejszego zamówienia publicznego zostały zamieszczone na Platformie Zakupowej Zamawiającego:
link

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne zostało również zamieszczone na stronie BIP:

link

Dzierżawa samochodu ciężarowego z zabudową śmieciarki na potrzeby świadczenia przez LPGK Sp. z o. o. usług odbioru odpadów komunalnych – NZP/TO/6/2020

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 16.06.2020r.

Dzierżawa samochodów ciężarowych z zabudową śmieciarki na potrzeby świadczenia przez LPGK Sp. z o. o. usług odbioru odpadów komunalnych – NZP/TO/5/2020

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 29.04.2020r.

Dzierżawa pojemników na odpady na potrzeby świadczenia przez Zamawiającego usług odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – NZP/TO/3/2020

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w BZP w dniu 01.04.2020r. (wykonanie obowiązku informacyjnego – zamówienie nie zostało udzielone)

Dzierżawa pojemników na odpady na potrzeby świadczenia przez Zamawiającego usług odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – NZP/TO/4/2020

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 13.03..2020r.

 

Kompleksowe ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów mechanicznych oraz ubezpieczenie mienia Legnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z podziałem na części – NZP/DE/1/2020

link

Załącznik nr 4b do SIWZ po modyfikacji SIWZ z dnia 21.01.2020r. – Wzór umowy dla części nr 2 zamówienia wraz z Opisem przedmiotu zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 14.01.2020r.

Załącznik nr M1 do SIWZ (Wykaz mienia) po modyfikacji SIWZ z dnia 21.01.2020r.

Zaświadczenie o szkodowości (Załącznik do wyjaśnień treści SIWZ z dnia 17.01.2020r.)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej

Wykaz pojazdów w wersji edytowalnej (Załącznik K1)

Zaświadczenie o szkodowości (Załącznik do wyjaśnień treści SIWZ z dnia 17.01.2020r.)

Zaświadczenie o szkodowości (Załącznik do wyjaśnień treści SIWZ z dnia 17.01.2020r.)

Wykaz pojazdów w wersji edytowalnej (Załącznik K1) po modyfikacji SIWZ z dnia 17.01.2020r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 17.01.2020r.

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1 z dnia 17.01.2020r.

Dokumenty niezbędne do oceny ryzyka ubezpieczeniowego (aktualna instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla ZZO, przegląd systemu detekcji pożaru i systemu detekcji gazów w hali sortowniczej, potwierdzenie ostatniego szkolenia praktycznego z użycia sprzętu PPOŻ, badanie wydajności hydrantów zewnętrznych wraz z pismem TI/26/2017 z dnia 01.03.2017r.) – 21.01.2020r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 21.01.2020r.

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 2 z dnia 21.01.2020r.

Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp – pismo z dnia 24.01.2020r.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na część nr 1 i 2 zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 19.02.2020r.

Odbiór i odzysk odpadów o kodzie 19 12 12 wytwarzanych w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów przy ul. Rzeszotarskiej w Legnicy z podziałem na części – NZP/TZZ/10/2019

Dokumenty dotyczące niniejszego zamówienia publicznego zostały zamieszczone na Platformie Zakupowej Zamawiającego:
link

Świadczenie usług ręcznego sortowania odpadów komunalnych oraz wykonywanie prac przygotowawczych do sortowania odpadów i prac polegających na ręcznym demontażu odpadów wielkogabarytowych na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów przy ul. Rzeszotarskiej w Legnicy – NZP/TZZ/9/2019

Dokumenty dotyczące niniejszego zamówienia publicznego zostały zamieszczone na Platformie Zakupowej Zamawiającego:
link

Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych pojemników na odpady zmieszane, popiół, szkło, papier, bioodpady oraz odpady surowcowe, metale i tworzywa sztuczne na potrzeby LPGK Sp. z o. o. z podziałem na części – NZP/TO/6/2019

link

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 25.09.2019r.

Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 02.10.2019r.

Opis przedmiotu zamówienia po modyfikacji SIWZ z dnia 02.10.2019r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 02.10.2019r.

Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp – pismo z dnia 08.10.2019r.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na część nr 2 zamówienia wraz z zawiadomieniem o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na część nr 1 i część nr 3 zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 05.11.2019r.

Świadczenie usług ręcznego sortowania odpadów komunalnych oraz wykonywanie prac przygotowawczych do sortowania odpadów i prac polegających na ręcznym demontażu odpadów wielkogabarytowych na terenie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Legnicy – NZP/TZZ/8/2019

link

Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 11.09.2019r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp z dnia 19.09.2019r.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 10.10.2019r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 21.10.2019r.

Wynajem sprzętu budowlanego wraz z obsługą operatorską oraz środków transportowych wraz z kierowcami na potrzeby obsługi Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Legnicy z podziałem na części – NZP/TZZ/5/2019

link

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 12.07.2019r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej

Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp z dnia 26.07.2019r.

Zawiadomienie o wyborze oferty na część nr 1, 2, 3 i 4 zamówienia z dnia 06.08.2019r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 12.08.2019r.

Odbiór i odzysk odpadów o kodzie 19 12 12 wytwarzanych w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Legnicy z podziałem na części – NZP/TZZ/3/2019

Dokumenty dotyczące niniejszego zamówienia publicznego zostały zamieszczone na Platformie Zakupowej Zamawiającego:
link

Odbiór i odzysk odpadów o kodzie 19 12 12 wytwarzanych w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Legnicy – NZP/TZZ/1/2019

Dokumenty dotyczące niniejszego zamówienia publicznego zostały zamieszczone na Platformie Zakupowej Zamawiającego:

link

Modernizacja istniejącego MBP w zakresie części do mechanicznego przetwarzania odpadów przy ul. Rzeszotarskiej w Legnicy” – NZP/RPOWD/14/2018

Dokumenty dotyczące niniejszego zamówienia publicznego zostały zamieszczone na Platformie Zakupowej Zamawiającego:

link

Sukcesywna dostawa paliw ciekłych na potrzeby LPGK Sp. z o. o. z podziałem na części – NZP/TO/TZZ/13/2018

Dokumenty dotyczące niniejszego zamówienia publicznego zostały zamieszczone na Platformie Zakupowej Zamawiającego:

link

Dostawa fabrycznie nowych pojazdów specjalistycznych z zabudową typu śmieciarka z podziałem na części – NZP/TO/11/2018

Dokumenty dotyczące niniejszego zamówienia publicznego zostały zamieszczone na Platformie Zakupowej Zamawiającego:

link

Zaprojektowanie oraz wykonanie rozbiórki wraz z odbudową dachu hali stacji obsługi pojazdów Zakładu Oczyszczania Miasta Legnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. – NZP/TO/TI/15/2018

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w BZP w dniu 08.02.2019r.

Nasze osiągnięcia