Zakład Oczyszczania Miasta

Zakład Usług Komunalnych

Zakład Zagospodarowania Odpadów

Cenniki

 Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z o. o.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Zasady funkcjonowania:

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) to miejsce w którym mieszkańcy Legnicy w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą zostawić wytwarzane przez siebie, selektywnie zebrane odpady komunalne.
PSZOK mieści się przy ul. Nowodworskiej 48  oraz przy ul. Rzeszotarskiej.

PSZOK przy ul. Nowodworskiej 48 jest czynny:
• Poniedziałek od godz. 7.00 do 19.00,
• Wtorek od godz. 8.00 do 17.00,
• Środa od godz. 8.00 do 17.00,
• Czwartek od godz. 7.00 do 19.00,
• Piątek od godz. 8.00 do 17.00,
• Sobota od godz. 7.00 do godz. 16.00.

PSZOK przy ul. Rzeszotarskiej jest czynny
• Poniedziałek od godz. 7.00 do 17.00,
• Wtorek od godz. 8.00 do 16.00,
• Środa od godz. 8.00 do 16.00,
• Czwartek od godz. 7.00 do 17.00,
• Piątek od godz. 8.00 do 16.00,
• Sobota od godz. 7.00 do godz. 15.00;

Jakie odpady można przynieść do PSZOK-u?
Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przyjmują od mieszkańców niżej wymienione odpady:
a) papier,
b) metale,
c) tworzywa sztuczne,
d )szkło,
e) opakowania wielomateriałowe,
f) bioodpady,
g) przeterminowane leki i chemikalia,
h) zużyte baterie i akumulatory,
i) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
j) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
k) budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne w ilości 200kg na mieszkańca w ciągu roku kalendarzowym,
l) zużyte opony,
m) odzież i tekstylia,
n) gleba i ziemia w tym kamienie,
o) popioły
p) niebezpieczne,
q) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwach domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,

Do PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów:
a) zmieszane odpady komunalne,
b) odpady budowlane zmieszane z innymi odpadami,
c) padłe zwierzęta.
Transport odpadów do PSZOK mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt. Pracownik PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadów, jeżeli stwierdzi, że mogą pochodzić z działalności gospodarczej lub jej likwidacji.
Dodatkowo raz na dwa miesiące będzie organizowana akcja bezpłatnego odbioru odpadów wielkogabarytowych.
UWAGA!  PSZOK nie przyjmuje odpadów zmieszanych.

uchwaa_nr_iv.pdf

Uchwała nr XIV/201/19 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

uchwaa_zmieniajca_nr_xvi_233_20_rady_miasta_pszok.pdf
Uchwała NR XVI/233/20 z dnia 27 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnym.

Nasze osiągnięcia