Zakład Oczyszczania Miasta

Zakład Usług Komunalnych

Zakład Zagospodarowania Odpadów

Cenniki

 Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z o. o.

Zakład Zagospodarowania Odpadów

Na terenie Zakładu Zagospodarowania odpadów prowadzony jest następujący rodzaj działalności:

  • mechaniczno-biologiczne przetwarzanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, prowadzone w sortowni i w reaktorach stabilizacji tlenowej,
  • kompostowanie selektywnie zebranych bioodpadów oraz odpadów ulegających biodegradacji, prowadzone na placu technologicznym,
  • sortowanie odpadów opakowaniowych, pochodzących z selektywnej zbiórki,
  • przetwarzanie odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
  • przetwarzanie odpadów wielkogabarytowych,
  • składowanie odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.

W skład Zakładu Zagospodarowania Odpadów wchodzą instalacje komunalne służące do przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych lub pozostałości z przetwarzania tych odpadów, zapewniające:

  • mechaniczno-biologiczne przetwarzanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i wydzielenie z niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku,
  • składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych.

W/w instalacje znajdują się na prowadzonej w Biuletynie Informacji Publicznej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego, liście funkcjonujących instalacji, spełniających wymagania dla instalacji komunalnych.
Lista instalacji komunalnych na terenie województwa dolnośląskiego:

https://bip.dolnyslask.pl/a,114147,wojewodzki-plan-gospodarki-odpadami-dla-wojewodztwa-dolnoslaskiego.html

Kontakt

Zakład Zagospodarowania Odpadów
ul. Rzeszotarska, 59-220 Legnica
tel. 76 / 856 63 43, fax: 76 / 856 63 43 wew. 25
e-mail: zzo@lpgk.pl

Nasze osiągnięcia