Zakład Oczyszczania Miasta

Zakład Usług Komunalnych

Zakład Zagospodarowania Odpadów

Cenniki

 Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z o. o.

Przetwarzanie danych osobowych

Wraz z dniem 25 maja 2018 r. zmieniają się obowiązujące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, zaczyna bowiem obowiązywać Ogólne Rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (dalej „RODO”). W związku z powyższym prosimy zapoznać się z podanymi niżej informacjami:

Administrator danych:

Administratorem danych osobowy jest Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy, przy ul. Nowodworskiej 60, 59-220 Legnica, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000124337, o kapitale zakładowym 17.618.020,00 zł, NIP 691-020-39-67, REGON 390081536, tel. 76 856 63 50, fax 76 856 63 55, e-mail biuro@lpgk.pl.

Inspektor ochrony danych:

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych prosimy o kontakt z Panią Renatą Rojewską na adres mailowy: iod@lpgk.pl lub na nr telefoniczny: 76 856 63 50 wew. 235

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1. w następujących celach:

 • zawarcie i realizacja umowy (świadczenia usług),
 • wykonywanie zadań realizowanych w interesie publicznym,
 • prowadzenie analiz i statystyk oraz na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej,
 • sprzedaż produktów i usług oferowanych przez spółkę,
 • prowadzenie działań marketingowych
 • podejmowanych przez spółkę,
 • dochodzenie roszczeń,
 • archiwizacja,
 • udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski,
 • prowadzenie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa,
 • wypełnianie obowiązku prawnego ciążącego na spółce.

Okres przechowywania danych osobowych:

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa w szczególności kodeksu cywilnego, przepisów podatkowych, rachunkowych oraz przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń.

Odbiorcy danych:

Odbiorcą danych osobowych mogą być: firmy zajmujące się obsługą informatyczną LPGK Sp. z o.o., obsługą prawna, operatorzy pocztowi.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:

Dane osobowe mogą być przetwarzane w systemach informatycznych jednakże nie będzie występowało zautomatyzowane podejmowanie decyzji w tym profilowanie.

Prawo dostępu do danych osobowych:

Każdy posiada prawo:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli uzyskania od administratora potwierdzenia o przetwarzaniu danych, uzyskania do nich dostępu oraz informacji na podstawie art. 15 RODO,
 • do sprostowania danych, jeśli dane przetwarzane przez administratora są nieprawidłowe lub niekompletne zgodnie z art. 16 RODO,
 • do usunięcia danych, jeśli dane te nie są już niezbędne do celów w jakich zostały zebrane lub zachodzi inna okoliczność wskazana w art. 17RODO,
 • do ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO,
 • do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO,
 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora zgodnie z art.21 RODO.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze osiągnięcia