Zakład Oczyszczania Miasta

Zakład Usług Komunalnych

Zakład Zagospodarowania Odpadów

Cenniki

 Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z o. o.

Informacja o projekcie

Tytuł projektu: Modernizacja istniejącego MBP w zakresie części do mechanicznego przetwarzania odpadów przy ul. Rzeszotarskiej w Legnicy

Nabór w trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Osi Priorytetowej 4 „Środowisko i zasoby”
Działania 4.1 „Gospodarka odpadami”
Miejsce realizacji projektu: ul. Rzeszotarska (bez numeru); działki numer:
– 66/1, 67/2 obręb Rzeszotary, 11/3 obręb Pawice (budynek biurowo – socjalny);
– 9, 10, 11/3, 11/4 obręb Pawice (sortownia).
59-220 Legnica, województwo dolnośląskie, Polska.

W ramach przedsięwzięcia planowana jest:

1) Realizacja sortowni zlokalizowanej w hali technologicznej dla istniejącego MBP przy ul. Rzeszotarskiej w Legnicy, w tym:

 • budowa sortowni (hali technologicznej, w której umieszczona zostanie linia technologiczna do przetwarzania odpadów komunalnych zmieszanych oraz opcjonalnie odpadów surowcowych – segregacja i doczyszczanie),
 • budowa boksów na odpady,
 • budowa wiaty do magazynowania odpadów surowcowych,
 • budowa placów i dróg technologicznych,
 • budowa sieci uzbrojenia terenu wraz z dostawą transformatora 800 kVA.

Sortownia składać się będzie z dwóch zasadniczych części: zasobni na odpady oraz właściwej linii segregacji odpadów. Przewiduje się wykonanie hali stalowej lub w konstrukcji żelbetowej. Całkowita powierzchnia hali wyniesie ok. 3 060 m2.

W hali sortowni znajdować się będą m.in. następujące elementy linii technologicznej:

 • rozrywarka worków,
 • stacja nadawcza odpadów – lej zasypowy,
 • kabina wstępnej segregacji odpadów,
 • sito bębnowe o rozmiarze oczek 80(90) mm i 340 mm,
 • separatory metali żelaznych,
 • separatory metali nieżelaznych,
 • kabina doczyszczania metali żelaznych i nieżelaznych,
 • separatory optopneumatyczne,
 • separator balistyczny,
 • kabiny sortownicze,
 • prasa do surowców wtórnych wraz z perforatorem,
 • układ przenośników.

Sortownia pracować będzie na 2 zmiany (260 dni pracujących w roku). Minimalna wydajność sortowni wynosi 25 000 Mg/rok na 1 zmianę roboczą (min. 50 000 Mg/rok na 2 zmiany).

Celem głównym przedmiotowego projektu jest:

„Zmniejszenie ilości odpadów kierowanych do składowania poprzez zwiększenie poziomu odzysku i recyklingu surowców wtórnych z komunalnych odpadów zmieszanych z terenu Gminy Legnica i gmin ościennych”.

Cel ten wpisywał się w cele określone w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami 2022 oraz w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2016-2022, a także w 1 Cel szczegółowy 4. Osi Priorytetowej „Środowisko i Zasoby” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 tj.: „Zmniejszenie ilości odpadów kierowanych na składowiska” i dotyczy działania 4.1. B „Projekty dotyczące infrastruktury niezbędnej do zapewnienia kompleksowej gospodarki odpadami komunalnymi w regionie, zaplanowanej zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami”.

Celami dodatkowymi są:

1) Osiągnięcie przez Gminę Legnica limitów gospodarowania odpadami komunalnych, w szczególności osiągnięcie poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła z odpadów komunalnych w wysokości minimum 50% ich masy do 2020 r.

2) Zwiększenie zamaszynowienia instalacji technologicznej do sortowania odpadów komunalnych, w szczególności położenie większego nacisku na automatyczne sortowanie.

3) Zapewnienia dla instalacji większej odporności na zmiany klimatu oraz odporności na oddziaływanie niekorzystnych warunków atmosferycznych, przy jednoczesnym ograniczeniu emisji hałasu z nieosłoniętych urządzeń oraz pylenia z sortowanych odpadów.

4) Rozwoju infrastruktury komunalnej Gminy Legnica w celu zapewnienia mieszkańcom lepszych warunków bytowych.

5) Kształtowanie postaw etycznych i społecznych oraz zwiększenie wiedzy społeczeństwa na temat właściwego postępowania z odpadami, m.in. zgodnej z założeniami hierarchii sposobów postępowania z odpadami.

Realizacja projektu, obejmującego przebudowę instalacji do mechanicznego sortowania odpadów komunalnych, przyczyni się do stworzenia efektywnego systemu gospodarowania odpadami na terenie Gminy, zgodnego z zasadą zrównoważonego rozwoju i opartego na hierarchii sposobów postępowania z odpadami. Nowo wybudowana instalacja będzie ogniwem w/w systemu, zapewnią kompleksowe rozwiązanie potrzeby gospodarki odpadami w zakresie sortowania odpadów komunalnych, które będą następnie przekazywane do recyklingu. W związku z powyższym, Projekt przybliży województwo dolnośląskie, a tym samym Polskę do wypełnienia zobowiązań akcesyjnych oraz wymagań dyrektywy ramowej o odpadach odnośnie przygotowania do ponownego użycia i recyclingu odpadów jak również dyrektywy składowiskowej odnośnie redukcji udziału odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania.

Poprzez realizację Projektu, wzrośnie masa odpadów poddanych bardziej zrównoważonym metodom ich zagospodarowania niż składowanie, co wpłynie znacząco na poprawę jakości środowiska naturalnego na terenie województwa dolnośląskiego.

Niewątpliwie zarządzana przez LPGK Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych staje się coraz bardziej nowoczesna, a jej modernizacja pochłonie ponad 30 mln złotych z czego kwota dofinansowania wynosi 16 989 961,17 złotych.

Nasze osiągnięcia