Rada Nadzorcza

Legnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Legnicy

ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko

Członka Zarządu – Prezesa Zarządu

Zgłoszenia Kandydatów będą przyjmowane do dnia 5 lipca 2024 r. do godziny 8:30  w siedzibie Spółki przy ul. Nowodworskiej 60 w Legnicy – sekretariat, I piętro.

Zgłoszenie powinno zostać złożone na piśmie w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Rada Nadzorcza – postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu – Prezesa Zarządu”.

Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 5 lipca 2024 r. w siedzibie Spółki o godzinie 9:00.

Rozmowy z Kandydatami odbywać się będą od dnia 10 lipca 2024 r. Kandydat uprzednio, nie później niż do dnia 09.07.2024 r., zostanie zawiadomiony telefonicznie oraz pocztą e-mail  o dokładnym terminie i godzinie spotkania.

Szczegółowy tryb postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu LPGK sp. z o.o.   w Legnicy zawiera Regulamin postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu – Prezesa Zarządu Legnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o. o. w Legnicy.   

    Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 37/XI/2024 z dnia 19.06.2024 r.    

REGULAMIN

postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko

Członka Zarządu – Prezesa Zarządu

Legnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Legnicy

            Rada Nadzorcza Legnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.  w Legnicy działając na podstawie art. 22 ust. 2 lit g) umowy spółki  Legnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Legnicy, uwzględniając wymogi określone w art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 125 z późn. zm.), ustala szczegółowy tryb postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Legnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Legnicy.

§ 1.

Rada Nadzorcza Legnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Legnicy podejmuje uchwałę, w sprawie ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Członka Zarządu – Prezesa Zarządu Legnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Legnicy.

§ 2.

Przewodniczący Rady Nadzorczej przekazuje treść ustalonego uchwałą ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym Kierownikowi Biura Zarządu Spółki, który podejmie działania w celu niezwłocznego zamieszczenia go na stronie internetowej Spółki oraz  w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Gminy Legnica.

§ 3.

            Kandydaci na stanowisko będące przedmiotem postępowania kwalifikacyjnego powinni spełniać następujące kryteria:

 • posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
 • spełniać inne niż wymienione w ust. 1-3 wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,
 • korzystać z pełni praw publicznych,
 • posiadać pełną zdolności do czynności prawnych,
 • nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych, w szczególności wynikającym z art. 22 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym  (Dz.U. z 2024 r. poz. 125 z późn. zm.),
 • dodatkowym atutem będzie posiadane doświadczenie w branży gospodarowania odpadami komunalnymi,
 • posiadać doświadczenie w kierowaniu zespołem pracowników,
 • posiadać doświadczenie we wdrażaniu strategii, zarządzaniu i kierowaniu złożonymi projektami i organizacjami,
 • posiadać znajomość zagadnień z prawa pracy, prawa cywilnego, prawa administracyjnego, prawa handlowego, w tym funkcjonowania spółek prawa handlowego oraz zagadnień związanych z finansami spółek prawa handlowego,
 • wykazać swoje osiągnięcia zawodowe.

§ 4.

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

 1. życiorys opatrzony własnoręcznym podpisem z podaniem danych kontaktowych kandydata (adres e-mail, numer telefonu), zawierający klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla potrzeb prowadzonego postępowania konkursowego, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)” oraz ewentualnie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wykraczających poza wymagane przepisami prawa, podanych w załączonych dokumentach aplikacyjnych, przez LPGK sp. z o. o.  w Legnicy. Jestem świadomy/a, że podanie tych danych nie jest konieczne do udziału w rekrutacji, podaję je dobrowolnie, aby zostały uwzględnione przez administratora  w ocenie mojej kandydatury”,
 2. list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem,
 3. syntetyczne, pisemne opracowanie zawierające koncepcję zarządzania spółką oraz kierunki jej rozwoju na co najmniej 3 lata, opatrzone własnoręcznym podpisem,
 4. zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego wydane nie później niż 30 dni przed złożeniem oferty,
 5. dokumenty potwierdzające kwalifikacje, wykształcenie, staż pracy i doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym w oryginale, poświadczonych notarialnie odpisach lub kopiach poświadczonych przez kandydata,
 6. kandydat urodzony przed dniem 01.08.1972 r. powinien do zgłoszenia dołączyć informację o złożeniu, aktualnym lub uprzednim, oświadczenia lustracyjnego,  o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 342 ze zm.),
 7. oświadczenia opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata o:
 • posiadaniu wykształcenia wyższego lub wykształcenia wyższego uzyskanego za granicą uznanego w Rzeczypospolitej Polskiej,
  • posiadaniu co najmniej 5-letniego okresu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, w tym o co najmniej 3-letnim doświadczeniu na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
  • korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  • oświadczenie o zgodzie na pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Spółki,
  • niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,  w szczególności wynikającym z art. 22 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r.     o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 125  z późn. zm.),
  • oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną w zakresie przetwarzania danych osobowych, stanowiącą załącznik nr 1 do Regulaminu oraz zgodę na przetwarzanie tych danych przez Spółkę,
  • zachowaniu w poufności informacji uzyskanych przez kandydata w trakcie postępowania kwalifikacyjnego, w tym danych zawartych w otrzymanych przez kandydata dokumentach Spółki, stanowiących załącznik nr 2 do Regulaminu.

§ 5.

Kandydat winien złożyć zgłoszenie do dnia 5 lipca 2024 r. do godziny 8:30 w siedzibie Spółki przy ul. Nowodworskiej 60 w Legnicy – sekretariat, I piętro. Zgłoszenie powinno zostać złożone na piśmie w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Rada Nadzorcza – postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu – Prezesa Zarządu.

§ 6.

Rada Nadzorcza na posiedzeniu zapoznaje się ze złożonymi zgłoszeniami Kandydatów oraz:

 1. ustala wykaz niedopuszczonych do dalszego postępowania ofert Kandydatów niespełniających wymogów określonych w ogłoszeniu konkursowym oraz złożonych po upływie wymaganego terminu;
 2.  ustala wykaz Kandydatów dopuszczonych do rozmowy kwalifikacyjnej;
 3. od dnia 10.07.2024 r. godz. 8.00 przeprowadza w siedzibie Spółki rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi Kandydatami, uprzednio, nie później niż do dnia 09.07.2024 r. zawiadamiając Kandydata o terminie i godzinie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie oraz pocztą e-mail.

§ 7.

Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej jest ocena spełniania przez Kandydata predyspozycji do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, w tym:

 1. wiedza o zakresie działalności Spółki oraz sektorze, w którym Spółka działa;
 2. znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;
 3. znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego;
 4. znajomość zasad wynagradzania w spółkach z udziałem jednostek samorządu terytorialnego;
 5. znajomość ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne;
 6. doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji Prezesa Zarządu w Spółce;
 7. znajomość zasad rachunkowości zarządczej.

§ 8.

Po zakończeniu rozmów kwalifikacyjnych Rada Nadzorcza ustala kolejność Kandydatów, oceniając ich predyspozycje, wiedzę i kwalifikacje w zakresie niezbędnym do zajmowania stanowiska Prezesa Zarządu w Spółce. W razie potrzeby przeprowadza się dodatkową rozmowę kwalifikacyjną.

§ 9.

Rada Nadzorcza w drodze uchwały wyłania najlepszego Kandydata.

§ 10.

Przewodniczący Rady przekazuje odpis Uchwały, o której mowa w § 9, Kierownikowi Biura Zarządu, który następnie powiadamia Kandydatów uczestniczących w postępowaniu kwalifikacyjnym o jego wynikach.

§ 11.

Po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza powołuje na posiedzeniu wyłonionego kandydata na Prezesa Zarządu Spółki.

§ 12.

Przewodniczący Rady Nadzorczej powiadamia o wynikach postępowania kwalifikacyjnego Prezydenta Miasta Legnicy reprezentującego Wspólnika posiadającego 100% udziałów  w kapitale zakładowym Spółki.

§ 13.

Kierownik Biura Zarządu Spółki podejmuje działania w celu niezwłocznego zamieszczenia na stronie internetowej Spółki oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Gminy Legnica informacji o wynikach postępowania kwalifikacyjnego.

§ 14.

Informacje dla Kandydatów dotyczące Spółki w zakresie prawno – organizacyjnym  i finansowym udziela Dyrektor ds. Ekonomiczno – Finansowych – Główna Księgowa,  a w zakresie technicznym Kierownicy poszczególnych Zakładów.

§ 15.

Rada Nadzorcza na każdym etapie postępowania kwalifikacyjnego może je zakończyć bez wyłonienia Kandydata.

Załącznik Nr 1 do Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu – Prezesa Zarządu LPGK sp. z o. o.

Klauzula informacyjna dla kandydatów na Prezesa Zarządu Spółki

Legnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy

Na podstawie art. 13 ust.1 i ust. 2 przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwana dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych, przekazanych spółce Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Legnicy przez kandydata na potrzeby przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na funkcję Prezesa Zarządu jest Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  z siedzibą w Legnicy przy ul. Nowodworskiej 60, kod pocztowy: 59-220, e-mail: biuro@lpgk.pl, tel. 76 856 63 50.
 2. Z Inspektorem ochrony danych w LPGK Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy  można skontaktować się poprzez  e-mail: iod@lpgk.pl oraz telefonicznie: 76 856 63 50 wew. 235.
 3. Zebrane dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na funkcję Prezesa Zarządu spółki Legnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o w Legnicy.
 4. Podstawą prawną przetwarzania w stosunku do danych osobowych kandydata wymienionych w zgłoszeniu kandydata do udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym jest wyrażenie zgody, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz wypełnianie obowiązków prawnych zgodnie z art. 6 ust 1 lit. c RODO.
 5. Dane będą przetwarzane przez czas trwania postępowania kwalifikacyjnego, a po jego zakończeniu przez okres wymagany przepisami obowiązującego prawa. Dokumenty przesłane przez kandydatów, którzy nie zostali wybrani przez Radę Nadzorczą Spółki Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Legnicy zawierające dane osobowe zostaną zwrócone do rąk własnych za pokwitowaniem lub przesyłką rejestrowaną, względnie zniszczone jeżeli wysłana przesyłka rejestrowana wróci do nadawcy jako nieodebrana.
 6. Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Kandydat ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne do wzięcia udziału  w postępowaniu kwalifikacyjnym. Dane osobowe kandydata nie będą profilowane i nie będą służyły zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

……………………………………………………………………….

(miejscowość i data)

……………………………………………………………………….

(czytelny podpis składającego oświadczenie)

Załącznik Nr 2 do Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu – Prezesa Zarządu LPGK sp. z o.o.

…………………………………………………………………………………

(miejscowość, data)

……………………………………………………………………………..….

(nazwisko i imię osoby składającej oświadczenie)

…………………………………………………………………………………

(seria i numer dowodu osobistego)

OŚWIADCZENIE

W związku z wszczęciem postępowania kwalifikacyjnego na funkcję Prezesa Zarządu spółki: Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Legnicy – KRS 0000124337, stwierdzam własnoręcznym podpisem, że znana jest mi treść niżej wymienionych przepisów w zakresie ochrony informacji:

 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233).
 2. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1138)

Niniejszym, zobowiązuję się nie ujawniać, nie przekazywać innym osobom lub podmiotom oraz nie wykorzystywać we własnej działalności dla celów innych niż związane z prowadzeniem postępowania kwalifikacyjnego na funkcję Prezesa Zarządu spółki Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Legnicy – KRS 0000124337, chronionych informacji, z którymi to informacjami zapoznałem się podczas prowadzonego postępowania kwalifikacyjnego na funkcję Prezesa Zarządu spółki Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Legnicy – KRS 0000124337.

Chronionymi informacjami stanowiącymi tajemnicę spółki Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Legnicy – KRS 0000124337, są wszelkie nieujawnione do wiadomości publicznej informacje, organizacyjne, finansowe lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, których wykorzystanie, przekazanie lub ujawnienie osobie nieuprawnionej zagraża lub narusza interesy spółki Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Legnicy – KRS 0000124337.

Jestem świadomy/a, że nieuprawione ujawnienie przeze mnie tajemnicy przedsiębiorstwa spółki Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Legnicy – KRS 0000124337 lub informacji poufnych osobom trzecim może skutkować moją odpowiedzialnością odszkodowawczą w stosunku do spółki

Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  w Legnicy – KRS 0000124337. Niniejsze zobowiązanie nie jest ograniczone w czasie i zobowiązuję się do jego przestrzegania zarówno w czasie prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na funkcję Prezesa Zarządu spółki Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Legnicy – KRS 0000124337.

…………………………………………………………………………………

(czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)