Zakład Oczyszczania Miasta

Zakład Usług Komunalnych

Zakład Zagospodarowania Odpadów

Cenniki

 Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z o. o.

Deklaracja dostępności

 Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o. o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony www.lpgk.eu Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o. o.
Data publikacji strony internetowej: 01.05.2022 r. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01.05.2022 r.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń.

Niedostępne elementy i treści
1. Nie wszystkie elementy nietekstowe, takie jak grafiki i zdjęcia zawierające istotne informacje, posiadają dodany tekst alternatywny lub opisy treści.
2. Nie wszystkie pliki do pobrania w formacie .pdf, .doc i innych są dostępne dla osób niewidomych, tj. nie posiadają struktury umożliwiającej przeglądanie za pomocą czytników ekranowych lub są skanami dokumentów, co uniemożliwia odczytanie ich za pomocą wspomagających programów komputerowych.
3. Część opublikowanych tekstów nie jest odpowiednio strukturalnie sformatowana pod względem nagłówków.

Treści niedostępne cyfrowo ze względu na wyłączenia
1. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
2. Treści archiwalne, które nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań, są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
3. Pliki wytworzone przez inne podmioty i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych.

Przygotowanie deklaracji dostępności
1. Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-05-24
2. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracowników LPGK sp. z o. o.

Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych:
1. Tab – przeniesienie do kolejnego elementu na stronie
2. Shift + Tab – przeniesienie do poprzedniego elementu na stronie
3. PgUp – przewinięcie strony w górę
4. PgDn – przewinięcie strony w dół
5. Ctrl + „+” – powiększenie całej zawartości strony
6. Ctrl + „-” – pomniejszenie całej zawartości strony
7. Ctrl + „0” – przywrócenie normalnego rozmiaru całej zawartości strony
8. Home – przejście na górę strony
9. End – przejście na dół strony

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Szałagan, a_szalagan@lpgk.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 76/ 856 63 50 wew.214. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
1. Budynki LPGK sp. z o. o. położone przy ul. Nowodworskiej 60, ul. Nowodworskiej 48, ul. Ceglanej 2, ul. Rzeszotarskiej oraz biuro Cmentarza w Jaszkowie, nie posiadają barier architektonicznych i są ogólnie dostępne w godzinach urzędowania. Natomiast biuro Cmentarza przy ul. Wrocławskiej 124 ze względu na zabytkowy charakter budynków brak jest ułatwień architektonicznych.
2. Wejścia, korytarze, w/w obiektach są ogólnodostępne, poza biurem przy ul. Wrocławskiej 124. Żaden z obiektów nie posiada wind.
3. Dostosowanie w/w obiektów wyraża się w ich architekturze poprzez usytuowanie wejść na parterze, a tam gdzie jest to potrzebne, wyposażeniu w pochylnie.
4. W pobliżu wszystkich wymienionych lokalizacji na parkingach znajdują się wyznaczone, odpowiednio oznakowane i bezpłatne miejsca parkingowe do osób niepełnosprawnych, jak również pozostałe ogólnodostępne miejsca.
5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. W przedmiotowym zakresie nie występują żadne ograniczenia.
6. We wszystkich jednostkach organizacyjnych brak jest tłumacza migowego.

Aplikacje mobilne

Nasze osiągnięcia